Tin vắn: Ngày 04/5/2019 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường MN Phú Thành A tham dự lớp Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân nhân xã Phú Thành A

7269dea76f395348f2c990752cf5bca9a837f5bd6ece46d459b8f4c300fc2c29c101a05d4d2694bb0ff21c13ccbab112